Laboratorij za učenje

Što je Laboratorij za učenje?

'Laboratorij za učenje' je mjesto i prilika gdje djeca mladi prije ili nakon nastave u našoj Udruzi mogu dobiti pomoć u učenju, redovito pišu školske zadaće, pripremaju se za ispit znanja, međusobno ispituju, čitaju i pišu lektire, istražuju, druže se i dobivaju instruktivnu pomoć iz pojedinih predmeta. U naše je aktivnosti kontinuirano uključeno 10 volontera. Mjesečno našu udrugu posjeti stotinjak djece i mladih, od kojih većina pripada rizičnim skupinama.
Koristeći individualni pristup u radu, program 'Laboratorij za učenje'  bavi  se specifičnim preprekama svakog djeteta ili adolescenta. U kontinuiranom individualnom radu učenici usvajaju načine organizacije vremena i samomotiviranja, tehnike učenja na konkretnom gradivu uz psihološko savjetovanje mladih i njihovih roditelja. Kroz grupne rekreativne aktivnosti poput rekreativnog penjanja ili parkura do sada je korisnicima pružan model konstruktivnog provođenja slobodnog vremena u interakciji s drugima.
Uslugu 'Laboratorija za učenje' koriste djeca i mladi s područja grada Rijeke i okolice, posebno djeca i mladi pripadnici ranjivih skupina s visokim rizikom od socijalne i ekonomske isključenosti.  Godišnje u program Laboratorija za učenje bude uključeno stotinjak djece i mladih.
Dio korisnika upućen je od strane dječje bolnice Kantrida, osnovnih i srednjih škola iz Rijeke i okolice te Centra za socijalnu skrb Rijeka zbog primijećenih teškoća u školovanju. Dio korisnika obraća se samoinicijativno, prepoznajući vlastitu potrebu za podrškom u savladavanju školskih obaveza. Uz mlade, u program se uključuju i njihovi roditelji.

Najčešći razlozi uključivanja mladih u program jesu:

1. specifične teškoće učenja,
2. poremećaj u ponašanju i emocionalni poremećaj,
3. poremećaj pažnje/hiperaktivnost.

Ciljevi i ishodi programa:

Podrškom  u učenju djeci i mladima od 12 do 18  godina, osigurava se  uspjeh u školovanju te prevenira prekid školovanja i gubitak prava na srednjoškolsko obrazovanje. Takva podrška, koja se pruža kroz individualnu instruktivnu pomoć u učenju kao i kroz grupne radionice razvijanja i jačanja vještina učenja, snažna je komponenta u sprečavanju kasnije socijale isključenosti i siromaštva mladih osoba.
Aktivnostima organiziranog slobodnog vremena, djeca i mladi mogu zadovoljiti potrebu za uzbuđenjem na način koji ne šteti njima niti drugima. Na taj im se način pruža prilika za razvoj novih interesa, stjecanje novih vještina, jačanje njihovog samopouzdanja i stvaranju pozitivne slike o sebi.
Također, djeca koja žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva, a koja su specifična ciljana skupina ovog programa, najčešće su žrtve socijalne depriviranosti. Za njih je posebno važno stvoriti priliku za ostvarivanje socijalnih interakcija s njihovim vršnjacima i drugim osobama. Time se smanjuje dokoličarenje i rizik za razvoj ovisničkih i neprimjerenih ponašanja.
Uključivanjem i jačanjem mreže volontera koji posjeduju specifična znanja iz pojedinih školskih/nastavnih predmeta povećava će se dostupnost instruktivne pomoći u učenju i njihova kvaliteta, osobito djeci kojima takve usluge nisu dostupne i besplatne. Također jačaju će se  kompetencije samih volontera koji svoje znanje mogu primijeniti u svakodnevnom životu na način koji je koristan za društvo i zajednicu u kojoj žive.